Thông báo nội dung, thời gian tổ chức ký họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

THOI GIAN TO CHUC KY HOP THU 3 HDND 1.5.2017THOI GIAN TO CHUC KY HOP THU 3 HDND 2.5.2017THOI GIAN TO CHUC KY HOP THU 3 HDND 3.5.2017

Tin mới

Các tin khác