Quyết định phê duyệt kế hoạch điều chỉnh nâng cao năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2017 của dự án

“Chương trình đô thị miền núi phía BắcThành phố Hòa Bình”

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16-3-2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 25-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Văn bản số 513/BXD-PTĐT ngày 18-3-2015 của Bộ Xây dựng về việc sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM) - Điều chỉnh lần thứ nhất;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 31-10-2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt lại Văn kiện "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình, nguồn vốn vay ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ";

Căn cứ Quyết định số 5273/QĐ-UBND ngày 29-12-2015 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2016 của dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình";

Căn cứ Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 29-12-2016 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2017 của dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình";

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình tại Tờ trình số 216/TTr-TCKH ngày 20-5-2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục 3 Kế hoạch nâng cao năm 2017 của dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình” với nội dung như biểu đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 29-12-2016 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2017 của dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban của thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Tải và xem chi tiết tại đây: - Quyết định 

Tin mới

Các tin khác