Lấy ý kiến Điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020

1

2

 Tài liệu đính kèm tải tại đây:

                                                  Phần 1

                                                  - Phần 2

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác