vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ

 

QUY ĐỊNH

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

 

của Đội Trật tự đô thị thành phố Hòa Bình

 

CHƯƠNG I

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

CỦA ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

 

1. Đội Trật tự đô thị thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hòa Bình, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, môi trường và công tác vệ sinh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố để báo cáo các cơ quan chức năng và UBND thành phố xử lý các vi phạm theo quy định của Pháp luật.

 

2. Đội Trật tự đô thị thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Hòa Bình; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

 

3. Đội Trật tự đô thị thành phố Hòa Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản để hoạt động, giao dịch và có trụ sở làm việc riêng đóng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng; trật tự xây dựng đô thị; đất đai; hạ tầng kỹ thuật đô thị; trật tự giao thông tĩnh; vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình phê duyệt và tổ chức thực hiện; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương về quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Quy chế quản lý đô thị thành phố Hòa Bình;

 

2. Tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định xử lý vi phạm hành chính về quy hoạch, đất đai, các hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật;

 

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hòa Bình và các cơ quan thanh tra chuyên ngành của tỉnh trong việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị, quản lý đất đai, quản lý xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường và trật tự giao thông tĩnh thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; Tham mưu trình UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm hành chính thuộc các nội dung nêu trên do vượt quá thẩm quyền của UBND phường, xã.

 

Hỗ trợ, tăng cường lực lượng cho UBND các phường, xã trong việc thực hiện các nội dung về xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND thành phố hoặc khi UBND các phường, xã đề nghị và có kế hoạch thực hiện.

 

4. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Đội theo quy định của Pháp luật;

 

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và cơ quan có thẩm quyền giao.

 

CHƯƠNG II

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

 

CỦA ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

 

1. Đội Trật tự đô thị có Đội trưởng và không quá 02 Phó Đội trưởng.

 

- Đội trưởng là người đứng đầu Đội Trật tự đô thị, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về toàn bộ công tác của Đội, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn về các hoạt động liên quan;

 

- Các Phó Đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và pháp luật về lĩnh vực được phân công. Khi Đội trưởng đi vắng phải phân công một Phó Đội trưởng thay mặt điều hành hoạt động của Đội.

 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế đô chính sách đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Trật tự đô thị thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình quyết định theo tiêu chuẩn và quy trình về công tác cán bộ hiện hành.

 

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ hành chính – Tổng hợp; Tổ Trật tự xây dựng; Tổ Trật tự giao thông – Môi trường.

 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng, Phó đội trưởng và các bộ phận chuyên môn

 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

 

a) Điều hành chung mọi hoạt động của Đội, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố mọi hoạt động của Đội, chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

 

Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

 

b) Chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hòa Bình.

 

Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm; phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo đơn vị phường, xã; Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn lập hồ sơ vi phạm hành chính tham mưu xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

 

c) Trực tiếp lập hồ sơ vi phạm hành chính các vụ việc phức tạp. Đề xuất biện pháp, mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm.

 

d) Phối hợp với UBND các phường, xã duy trì việc đình chỉ vi phạm hành chính trong quản lý trật tự đô thị. Nếu tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, Đội trưởng phải trực tiếp làm việc với Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND phường, xã để thống nhất biện pháp thực hiện đình chỉ đạt hiệu quả. Trường hợp cần thiết phải báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo hoặc tăng cường lực lượng phối hợp.

 

Khi có Quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Đội trưởng phải tổ chức thực hiện và đôn đốc UBND phường, xã thực hiện theo đúng yêu cầu. Trường hợp quyết định xử lý bằng hình thức phạt tiền thì theo dõi việc nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nươc; Trường hợp quyết định cưỡng chế thì tổ chức tống đạt cho đương sự, tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án để cưỡng chế (nếu có).

 

f) Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội;

 

g) Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Đội theo quy định của pháp luật.

 

h) Báo cáo kết quả hoạt động của Đội cho UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền theo chế độ báo cáo thống kê.

 

i) Ký các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định.

 

k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Đội trưởng:

 

a) Tham mưu giúp việc cho Đội trưởng trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội.

 

b) Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền.

 

c) Chấp hành và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Chương trình, Kế hoạch công tác của Đội Trật tự đô thị thành phố; Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm thực thi công việc của cán bộ đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công và theo chỉ đạo của Đội trưởng.

 

d) Báo cáo Đội trưởng về tình hình, kết quả thực hiện các công tác thuộc phạm vi được giao phụ trách và các công việc được ủy quyền. Đề xuất với Đội trưởng xem xét quyết định những việc vượt quá thẩm quyền của cấp phó và những nội dung khác được giao để thống nhất triển khai thực hiện.

 

e) Thẩm định và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

 

g) Được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Đội trưởng đi vắng.

 

3. Nhiệm vụ của Bộ phận chuyên môn:

 

a) Tổ hành chính tổng hợp: Thực hiện các nhiệm vụ về tổng hợp, hành chính, văn thư lưu trữ. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất. Tham mưu soạn thảo các văn bản: Quyết định, Tờ trình, Kế hoạch, Chương trình công tác và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua - khen thưởng; Công tác tổ chức, cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách về lao động, tiền lương. Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán; Thủ kho, Thủ quỹ và tham gia các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 

- Lái xe: Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về tài sản phương tiện được giao quản lý. Đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng vận hành tốt, kịp thời phục vụ theo yêu cầu của đơn vị và tham gia các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 

b) Tổ chuyên môn, nghiệp vụ (Tổ Trật tự xây dựng; Tổ Trật tự giao thông – Môi trường): Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và Phó Đội trưởng được phụ trách về toàn bộ công việc thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tổ chức, công dân về những hành vi khi thi hành công vụ. Tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo đơn vị, hàng ngày báo cáo kết quả giải quyết công việc được giao.

 

- Chấp hành sự điều động, phân công của lãnh đạo Đội và giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND các phường, xã nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giao.

 

- Kiểm tra theo dõi địa bàn có trách nhiệm phát hiện kịp thời và ngăn chặn giảm thiểu các trường hợp vi phạm trên địa bàn được phân công. Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu văn bản pháp luật có liên quan để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và dự thảo các văn bản liên quan đến trách nhiệm được giao.

 

- Phải có thái độ khiêm tốn, đúng mực, không được gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân. Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan kiểm tra, đảm bảo khách quan, trung thực đúng quy định của pháp luật.

 

- Khi phát hiện vi phạm phải lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu quy định. Phối hợp với UBND phường, xã áp dụng ngay biện pháp “Đình chỉ vi phạm” không để vụ việc vi phạm tiếp, khó giải quyết. Đồng thời thu thập đầy đủ hồ sơ vụ việc vi phạm để làm văn cứ xem xét xử lý.

 

Điều 5. Biên chế

 

1. Biên chế của Đội Trật tự đô thị do UBND thành phố Quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của UBND thành phố được UBND tỉnh giao trên cơ sở khối lượng công việc và tình hình cụ thể trên địa bàn thành phố, đảm bảo nguyên tắc bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

 

2. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Đội thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

 

CHƯƠNG III

 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 6. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

 

1. Chế độ làm việc:

 

- Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo quy định của UBND thành phố.

 

- Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về hiệu quả công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc cho Phó Đội trưởng và các thành viên.

 

- Thành viên của Đội được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thi hành nhiệm vụ.

 

- Từng thành viên phải có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân đến liên hệ công tác.

 

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

 

- Đội trưởng Đội Trật tự đô thị thành phố dự họp theo phân công và theo lịch tuần, hàng tuần tổ chức họp Đội để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc trong tuần và triển khai nhiệm vụ tuần tới; hàng tháng chủ trì tổ chức giao ban với lãnh đạo UBND các phường, xã để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của Nhà nước và UBND thành phố nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

 

- Đội trưởng có thể tổ chức họp đột xuất hoặc họp với lãnh đạo UBND các phường, xã để triển khai công tác, công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của UBND thành phố.

 

- Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, Đội báo cáo sơ, tổng kết công tác và thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính theo quy định.

 

Điều 7. Mối quan hệ công tác

 

Đội trật tự đô thị thành phố có các mối quan hệ công tác như sau:

 

1. Đối với UBND thành phố:

 

Đội Trật tự đô thị chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Hòa Bình. Đội trưởng trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND thành phố và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

2. Đối với phòng Quản lý đô thị thành phố

 

Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn Đội Trật tự đô thị thành phố về chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đô thị; cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về quy hoạch, lộ giới, chỉ giới, các loại hành lang an toàn trên địa bàn thành phố; danh sách các trường hợp xây dựng trên địa bàn thành phố hàng tháng, tạo điều kiện giúp Đội Trật tự đô thị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

3. Đối với Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố

 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Đội Trật tự đô thị thành phố về chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường; cung cấp các tài liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và các văn bản có liên quan tạo điều kiện giúp Đội Trật tự đô thị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

- Đội Trật tự đô thị có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

 

4. Đối với Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố

 

- Cung cấp các tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thông tin văn hóa trên địa bàn thành phốtạo điều kiện giúp Đội Trật tự đô thị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

5. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn Đội Trật tự đô thị thành phố trong việc thực hiện về công tác tài chính - kế toán.

 

6. Đối với Công an thành phố

 

- Đội Trật tự đô thị thành phố phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát trật tự cơ động thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

 

- Công an thành phố hỗ trợ, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền và hỗ trợ xử lý khi có hành vi ngăn cản, chống người thi hành công vụ trong việc xử lý vi phạm.

 

7. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội thành phố

 

- Đội Trật tự đô thị thành phố thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội thành phố trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương củas Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến trật tự đô thị.

 

- Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội. Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND thành phố giải quyết các yêu cầu đó theo luật định.

 

8. Đối với UBND các phường, xã

 

- Đội Trật tự đô thị thành phố tổ chức kiểm tra tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch UBND phường, xã xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bàn phường, xã; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Chủ tịch UBND (hoặc Phó Chủ tịch) phường, xã.

 

- UBND phường, xã có trách nhiệm phối hợp xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi Đội Trật tự đô thị có đề nghị và có trách nhiệm cung cấp các tài liệu hồ sơ liên quan.

 

CHƯƠNG IV

 

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 8. Kinh phí hoạt động

 

Đội Trật tự đô thị thành phố thực hiện theo cơ chế tự chủ được quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Kinh phí hoạt động của Đội Trật tự đô thị thành phố Hòa Bình do Ngân sách thành phố cấp.

 

CHƯƠNG V

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Trưởng phòng Nội vụ, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này, ban hành quy chế làm việc của Đội Trật tự đô thị, nội quy cơ quan và các quy định khác có liên quan bảo đảm mọi hoạt động, điều hành của Đội Trật tự đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis