vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Hòa Bình

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân thành phố Hòa Bình; thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và công tác chuyên môn, kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức bộ máy, biên chế và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật; về chăn nuôi, thú y, thủy sản; lâm nghiệp về công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào nông nghiệp và các công trình công tác khác đã được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, tình hình sinh vật hại trên cây trồng và dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố, thông báo kịp thời về cơ quan quản lý của thành phố và tham mưu đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống trên địa bàn thành phố, đồng thời báo cáo về Chi cục chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo từng lĩnh vực quản lý. Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây trồng, dịch bệnh động vật trên địa bàn phụ trách theo quy định.

3. Triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản áp dụng trên địa bàn, đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Ứng dụng và chuyển giao kết quả các đề tài khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

5. Thực hiện công tác dịch vụ khuyến nông, tư vấn sử dụng và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thú y thủy sản, vác xin và các loại vật tư, trang thiết bị thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và ngành nghề nông thôn phục vụ người sản xuất theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức tham gia và thực hiện bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông, thú y, cấp xã, phường và cộng tác viên khuyến nông trên địa bàn thành phố, cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường để phát triển sản xuất, kinh doanh trong phát triển nông thôn.

7. Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo, các mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư nông nghiệp khác cho nông dân.

8.Tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến nông; thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, lịch nông vụ, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại; tư vấn chuyển giao công nghệ; phổ biến các mô hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

9. Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm soát giết mổ động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thực hiện đánh giá cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp.

10.Tham gia đấu thầu, ký hợp đồng thực hiện các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành.

11. Quản lý và sử dụng các quỹ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với mạng lưới khuyến nông, nhân viên thú y cấp xã theo phân cấp hiện hành.

13. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nông nghiệp, nông thôn theo sự phân công và theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

15.Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình giao theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Hòa Bình có Giám đốc, Phó Giám đốc theo quy định và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (trước mắt thực hiện không quá 02 phó Giám đốc).

a) Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc là người giúp giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ.

d) Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố được bố trí việc làm phù hợp theo vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Biên chế viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Hòa Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quyết định trong tổng biên chế viên chức, lao động hợp đồng của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp

b) Tổ Kế hoạch – Kỹ thuật – Dịch vụ.

Giám đốc Trung tâm căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc theo phân cấp hiện hành

Điều 4.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế viên chức theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis