UBND thành phố triển khai kế hoạch 2021

 

Ngày11/01/2021 UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí Bùi Quang Điệp, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Chi dao dh1

Chi dao dh2

 

 

Hội nghị xác định đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược là: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; Phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường nhằm phát triển bề vững. Tiếp tục xây dựng kế hoạch gắn với tính khả thi và hiệu quả. Khai thác, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế -xã hội. Tăng cường quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chinh trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tham mưu đề xuất, thông tin truyền thông.

Năm 2021 Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 533,196, 1 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tổng đầu tư xã hội đạt 12.000 tỷ đồng. Phấn đấu trên 90% hộ gia đình, 96% tỏ, xóm, trên 80% cơ quan, đơn vị và trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 

 

Tin mới

Các tin khác