Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ Thành phố Hòa Bình

 Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ dân chủ cơ sở của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Triển, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra  kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của thành phố Hòa Bình năm 2014.

 Qua đánh giá: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh về việc tiếp tục triển khai lam sua chua, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong toàn thành phố nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực của việc làm bánh bao thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác giám sát của của HĐND thành phố được triển khai kịp thời, hiệu quả. UBND thành phố tich cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc theo hướng phục vụ nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố phát huy vai trò của mình trong việc vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương toc undercut của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước.

Thành phố đã tổ chức được 5 lớp tập huấn tóc pompadour với trên 300 lượt người tham gia là cán bộ chủ chốt khối dân vận, tổ dân vận các phường xã về thực hiện quy chế dân chủ ở  cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản củ trung ương của tỉnh, thành phó về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, Đảng viên , công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân./.

                                                             Xuân Huy ( Đài thành phố)

 

Tin mới

Các tin khác