vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2021
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Hòa Bình năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Hòa Bình năm 2020


       Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thành phố Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2020; UBND thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phát huy tích cực vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn thành phố trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2020. Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các mặt tích cực, những điển hình tiên tiến cũng như hạn chế trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương để cán bộ, công chức, nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các thông tin, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các phường, xã và trên Trang thông tin điện tử.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết; tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền công tác CCHC gắn với việc tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, tiếp kiệm, hiệu quả. Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2020; đồng thời,phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, và từng nhóm đối tượng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

2. Nội dungtuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội.Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 29/1/2016 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch CCHC thành phố giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thành phố Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2020, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố, phường, xã.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

c) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của UBND thành phố, UBND phường, xã.

d) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

3. Hình thức tuyên truyền

a) Huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: hệ thống truyền thanh, truyền hình thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử của UBND thành phố, UBND các phường, xã, các phòng, ban, đơn vị; hội thi, hội diễn, chương trình hoạt động của các đội văn nghệ tuyên truyền, đội thông tin lưu động các cấp.

b) Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên truyền… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.

d) Tổ chức các đội tình nguyện hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

e) Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet…

f) Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Nhiệm vụ trọng tâm:

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

- Khuyến khích việc huy động các nguồn ngân sách hợp pháp khác để tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Là cơ quan thường trực tham mưu triển khai Kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch của UBND thành phố.

2. Phòng Nội vụ

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn;

Hàng tháng cung cấp nội dung thông tin để phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo triển khai tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh cơ sở và các điểm Bưu điện-Văn hóa xã.

Tham mưu cho UBND thành phố biểu dương, khen thưởng và nhận rộng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả.

3. Phòng Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và Thông tin lồng ghép các nội dung tuyên tuyền của Kế hoạch này với các hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn thành phố.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về CCHC; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định kỳ hàng tháng gửi các phóng sự truyền thanh truyền truyền CCHC về phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các phường, xã để chỉ đạo phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Thực hiện trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan khu trung tâm thành phố về nội dung CCHC của thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phường, xã

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia tuyên truyền về CCHC năm 2020.

7. Các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

8. UBND các xã, phường căn cứ theo nhiệm vụ được phân công và nội dung kế hoạch, kết hợp với nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; đồng thời, chỉ đạo Ban Biên tập trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở truyền tải kịp thời các thông tin về CCHC đến với Nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của UBND thành phố Hòa Bình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để phối hợp giải quyết./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis