vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2021
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2020

 KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính,

công chức, công vụ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020. Để kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2020. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua kiểm tra để đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị; qua đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ CCHC

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã trong công tác CCHC.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, văn bản cho Tổ công tác theo yêu cầu.

- Qua kiểm tra cần nêu ra được những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; kết luận cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý kết quả kiểm tra những vấn đề có liên quan theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

- Kết quả thực hiện các kiến nghị theo kết luận kiểm tra của Tổ công tác năm 2019.

- Việc thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016 - 2020; nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch CCHC năm 2020 của thành phố; kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị.

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Kết quả giải quyết TTHC, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ, đặc biệt là quy trình giải quyết hồ sơ, công việc của các tổ chức, cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

- Việc triển khai toàn diện, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Việc thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TH.U ngày 06/6/2014 của Thành ủy Hòa Bình về triển khai thực hiện “Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”; Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình.

- Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức).

- Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp; các giải pháp tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện chữ ký số; xây dựng trụ sở, bố trí phương tiện, trang thiết bị; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO của các cơ quan, đơn vị.

- Những sáng kiến, cải tiến, mô hình mới trong CCHC và những vấn đề khác theo yêu cầu của Tổ công tác.

- Việc thực hiện các quy định về sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

(Có đề cương chi tiết kèm theo)

2. Đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, ít nhất 30% các cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra 100% các phường, xã trên địa bàn thành phố.

- Kiểm tra một số đơn vị trường học trên địa bàn.

3. Thành phần kiểm tra

Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác, thành phần gồm: Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Phòng Tư Pháp; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế; Thanh tra thành phố. Trong trường hợp cần thiết Tổ trưởng Tổ công tác sẽ bổ sung thêm thành viên là các ủy viên trong Ban chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố.

4. Phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị các nội dung được nêu tại điểm 1, mục II của kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra theo hình thức đột xuất, không báo trước, tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thời gian kiểm tra

-Kiểm tra công tác cải cách hành chính dự kiến trong quý II và quý III, năm 2020 (lịch kiểm tra sẽ có thông báo sau).

- Kiểm tra đột xuất: Thường xuyên trong năm 2020, không báo trước thời gian, cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác

- Lựa chọn đối tượng kiểm tra và xây dựng chương trình làm việc, nội dung, thời gian kiểm tra theo kế hoạch này.

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Lập biên bản kiểm tra đối với từng cuộc kiểm tra để lưu trữ hồ sơ theo quy định và kết thúc đợt kiểm tra, Tổ công tác xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC, công chức, công vụ để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Kiến nghị giải quyết, khắc phục hoặc phối hợp giải quyết, khắc phục những khó khăn vướng mắc và những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phòng Nội vụ

- Tham mưu kiện toàn Tổ công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ.

- Chủ trì, xây dựng đề cương báo cáo các nội dung kiểm tra để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC và công chức, công vụ của đơn vị mà Tổ công tác đã kết luận.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC, công chức, công vụ.

3. Các cơ quan, đơn vị

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm:

+ Xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về Tổ công tác trước 5 ngày để tổng hợp (thời gian kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau).

+ Chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Tổ công tác; phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

+ Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Tổ công tác và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp.

- Thủ trưởng cơ quan là thành viên Tổ công tác có trách nhiệm cử công chức (có năng lực, nắm chắc chuyên môn đối với các lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách) tham gia trong quá trình kiểm tra; hỗ trợ và phối hợp với cơ quan thường trực thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố

Phối hợp với Tổ công tác để thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả kiểm tra CCHC, công chức, công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét, phối hợp giải quyết./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis