vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 3 2021
CTTTTTT
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020;

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1.Về ban hành kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hoà Bình năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020.

Kế hoạch CCHC năm 2020, có 40 nhiệm vụ chính trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính, được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành 27/40 nhiệm vụ trong kế hoạch (trong đó, có 5 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm 2020, 22 nhiệm vụ được giao có thời hạn); có 9 nhiệm vụ chưa đến hạn thực hiện, 4 nhiệm vụ chưa đạt theo yêu cầu (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo).

Các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC. Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 20/3/2020 về tổng kết thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030. Ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ công vụ và công tác CCHC, đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 (Công văn số 826/UBND-NV ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân thành phố về việc triển khai các giải pháp giảm số người làm việc tại trụ sở các cơ quan nhà nước trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định (báo cáo công tác CCHC quý I và 6 tháng đầu năm 2020).

Duy trì và nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố”.

1.2. Việc tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công tác CCHC

Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, để đánh giá thực trạng công tác CCHC theo kết quả chỉ số CCHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; đồng thời thực hiện lồng ghép để triển khai nhiệm vụ CCHC thông qua các hội nghị, các cuộc họp chuyên đề, họp giao ban hằng tháng, hằng quý của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.3. Công tác thi đua khen thưởng gắn với công tác CCHC

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 341/UBND-NV ngày 27/02/2020 về việc phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ năm 2020”. Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC (trong đó: Có 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019; 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011-2020).

1.4. Công tác kiểm tra

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 731/KH-UBND ngày 30/3/2020 về kiểm tra CCHC, công chức, công vụ năm 2020. Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra CCHC, công chức, công vụ. Trong tháng 5/2020, Tổ công tác đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phường Dân Chủ và xã Quang Tiến. Kết quả, có 01 công chức không thực hiện đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, trang phục chưa đảm bảo theo quy định; có 02 công chức giải quyết hồ sơ TTHC để quá hạn trên phần mềm.

Về hình thức xử lý: Tổ công tác đã kiến nghị các đơn vị được kiểm tra tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời đề nghị người đứng đầu đơn vị được kiểm tra xem xét, đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ đối với 03 công chức; kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dân Chủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Tiến (kết quả đánh giá, xếp loại trong tháng 5/2020).

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện: Kiểm tra công tác CCHC, công chức, công vụ theo Kế hoạch số 731/KH-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, kiểm tra 100% các đơn vị phường, xã và 30% phòng, ban, đơn vị (thời gian kiểm tra trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020).

1.5. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 859/KH-UBND ngày 08/4/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày 02/6/2020 về tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thực hiện kế hoạch tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2020, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả cải cách hành chính 10 năm của thành phố; đồng thời sản xuất 08 chuyên mục, 24 tin, bài phóng sự có nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức trên địa bàn.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC; chưa đăng tải thông tin về CCHC trên Trang thông tin điện tử thành phố; chưa tổ chức phát hành tờ rơi tuyên truyền CCHC....

Công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mới thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chưa chủ động trực tiếp đưa dịch vụ công trực tiếp đến từng người dân bằng nhiều hình thức để phát huy tính ưu việt và những lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

1.6. Công tác viết sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, tìm kiếm sáng kiến CCHC

Chưa triển khai công tác viết sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước cũng như tìm kiếm sáng kiến CCHC đề nghị cấp tỉnh công nhận.

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

2.1. Cải cách thể chế

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Việc tổ chức thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3150/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Đã ban hành công văn đóng góp ý kiến vào dự án Luật trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; thẩm định 09/09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 01 dự thảo Nghị Quyết và 08 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố).

Việc xử lý văn bản QPPL sau kiểm tra, rà soát: Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL không phát hiện vấn đề cần xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Đã ban hành Công văn số 1355/UBND-PTP ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

Công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Ban hành Công văn số 874/UBND-PTP ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong đợt phòng chống dịch Covid-19: 01 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hộ tịch: 02 trường hợp.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

a) Cải cách thủ tục hành chính

* Công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC)

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 21/01/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 21/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020; Công văn số 180/UBND-VP ngày 05/02/2020 về rà soát, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phố và các phường, xã. Tổ chức rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố và các phường, xã; thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC.

Đối với nội dung rà soát, đánh giá TTHC có 13 TTHC phải thực hiện rà soát.

Đối với nội dung kiểm soát TTHC: Theo báo cáo số 240/BC-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II, có 25 nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. Trong đó, đã hoàn thành 9/25 nhiệm vụ, đạt 36%; có 9 nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa đạt yêu cầu, chiếm 36%; có 7 nhiệm vụ đang thực hiện chưa đến hạn.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Hiện tại các cơ quan chưa có báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC: Phòng Kinh tế có 4 TTHC, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 4 TTHC, phòng Tư pháp có 5 TTHC; Văn phòng HĐND và UBND chưa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 130/KH-UBND vàKế hoạch số 133/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Việc cập nhật, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; công tác rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC:

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố và một số phường, xã đã kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận “Một cửa” theo quy định. Tỷ lệ TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” các cấp đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Một số đơn vị chưa công khai đầy đủ các TTHC trên Trang thông tin điện tử: Độc Lập, Kỳ Sơn, Quang Tiến, Thịnh Lang, Phương Lâm, Thái Bình, Yên Mông, Dân Chủ, Hòa Bình, Thịnh Minh, Mông Hóa, Hợp Thành. Một số đơn vị đã công khai nhưng còn thiếu: Tân Thịnh, Đồng Tiến, Tân Hòa, Hữu Nghị, Sủ Ngòi.

Ủy ban nhân dân thành phố đang thực hiện việc rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý theo Kế hoạch. Báo cáo kiểm soát TTHC quý I, quý II đảm bảo thời gian, nhưng số liệu chưa có minh chứng cụ thể.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và 16 phường, xã được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, 03 xã còn lại được trang bị về cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao dịch ngày càng cao của người dân, tổ chức.

Kết quả giải quyết TTHC của thành phố (số liệu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/6/2020): Tổng số hồ sơ tiếp nhận là là 15.459 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn, đúng hạn là 15.259 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,71%; có 32 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,21%; số hồ sơ đang giải quyết 168 hồ sơ.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”(tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (theo quy định tại Công văn số 2272/VPUBND-PVHCC ngày 19/4/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh). Kết quả, đã có 47/1180 hồ sơ TTHC được thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ”, chiếm tỷ lệ 3,98%.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Chưa thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận “Một cửa” thành phố của các cơ quan ngành dọc theo danh mục được phê duyệt.

Chưa thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC (các hồ sơ quá hạn là do công chức chưa kết thúc quy trình trên phần mềm).

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

b) Việc thực hiện phân cấp quản lý

Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các quy định phân cấp của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; lĩnh vực công tác cán bộ; lĩnh vực tài chính ngân sách.

c) Tình hình, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, Ủy ban thành phố đã xây dựng Đề án tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc, trên cơ sở sáp nhập 13 cơ quan chuyên môn thuộc thành phố (cũ) và 13 cơ quan chuyên môn thuộc huyện Kỳ Sơn; trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ nhất.

Xây dựng Đề án tổ chức lại 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố. Ban hành Quyết định tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (cũ) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn.

Ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông, Trung tâm phát triển quỹ đất, xây dựng, hoàn thiện đề án điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định; hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố hoạt động ổn định, bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý trên các lĩnh vực, thông qua việc điều chỉnh trong phương pháp giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân đảm bảo đúng thời gian không để phiền hà cho người dân, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý/số lượng chuyên viên tại các phòng chuyên môn là 55/91 người, chiếm tỷ lệ 37,67%. Không có cơ quan nào số lượng lãnh đạo quản lý vượt so với chuyên viên.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

a) Việc thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/01/2020 về thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên địa bàn thành phố”; đồng thời năm 2020, cũng là năm đầu tiên tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tác phong làm việc gắn với hiệu quả trong công tác tham mưu.

Đã chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ đánh giá, xếp loại theo từng quý sang đánh giá, xếp loại hằng tháng để đảm bảo việc đánh giá, xếp loại được thực hiện dân chủ, công khai, chính xác và trách nhiệm.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ đào tạo; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động như: Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, khuyến khích nâng lương trước thời hạn cho công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đã được phê duyệt cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Sử dụng, sắp xếp, bố trí và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được triển khai đúng quy định và theo kế hoạch.

c) Thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2020, theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã tinh giản được 103/29 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 355,17%.

2.5. Cải cách tài chính công

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan chuyên môn: 13/13 cơ quan đạt 100%.

Số đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 65 đơn vị (gồm 63 trường học thuộc khối sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Đội trật tự đô thị).

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 01 đơn vị (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông).

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: 02 đơn vị       (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố).

Kết quả tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính đạt 752.000.000 đồng; tỷ lệ giữa số kinh phí tiết kiệm được so với tổng số kinh phí chi thường xuyên được giao đạt: 0,95%.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình là tự đảm bảo chi thường xuyên nhưng chưa thực hiện được.

2.6. Hiện đại hóa hành chính

- Những nhiệm vụ đã thực hiện:

Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã được bàn giao và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân, chữ ký số chuyên dùng của tổ chức để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; trong đó 18/19 đơn vị phường, xã đã thực hiện ký số văn bản đi.

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 43/564 hồ sơ trong danh mục cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được nộp qua mạng, chiếm tỷ lệ 7,6%; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã có 509/1673 hồ sơ trong danh mục cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được nộp qua mạng, chiếm tỷ lệ 30,42%.

Hiện tại, đã có 13/13 phòng chuyên môn thực hiện tốt việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính; 09 phường, xã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 10 phường, xã đang thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Thực hiện Kế hoạch số 1765/KH-UNBND ngày 25/6/2020 về điều chỉnh hoạt động, công tác Khoa học và Công nghệ thành phố Hòa Bình năm 2020, để triển khai áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phường, xã: Phương Lâm, Tân Hòa, Tân Thịnh, Đồng Tiến, Thái Bình, Hữu Nghị, Dân chủ, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Yên Mông. Đến nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện các bước chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các phường, xã trên. Thời gian hoàn thành, dự kiến trong quý III năm 2020.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện:

Việc duy trì áp dụng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015: Đang triển khai thực hiện các nội dung về đánh giá, quản lý nên chưa có báo cáo đánh giá.

Chưa tổ chức thực hiện việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Chưa thực hiện việc niêm yết công khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

3. Đánh giá chung

3.1. Những mặt đã đạt được

Trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC trên địa bàn đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố. Nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Kết quả thực hiện công tác CCHC được theo dõi, đánh giá một cách thường xuyên, cụ thể, chú trọng hiệu quả thực chất. Từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu về công tác CCHC (các phòng: Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông). Những nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực ngành dọc cũng được phối hợp triển khai rất thuận lợi, nhất là sự phối hợp triển khai kết nối hệ thống văn bản quản lý điều hành, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, phối hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

Qua rà soát, tổng hợp, hầu hết các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC được quan tâm triển khai đầy đủ, Bộ phận một cửa hiện đại các cấp tiếp tục đi vào hoạt động hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên nền tảng, phương tiện hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả nổi bật trong công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2020 là triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giải quyết TTHC; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019; ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Những khó khăn, vướng mắc    

Qua tổng hợp tình hình, kết quả CCHC của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã và qua công tác kiểm tra của Tổ công tác, vẫn còn một số mặt hạn chế như sau:

Công tác báo cáo kết quả CCHC định kỳ của một số cơ quan chuyên môn còn chậm (Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Kinh tế chậm quý I), nội dung báo cáo chưa thể hiện đầy đủ số liệu và kết quả thực hiện gây khó khăn trong việc phân tích, đánh giá, tổng hợp.

Công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đến người dân, tổ chức chưa đồng bộ, thường xuyên. Do vậy, những tiện ích như thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích mặc dù đem lại rất nhiều thuận lợi, nhưng chưa được tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư dù đã giảm nhiều so với những năm trước nhưng vẫn còn một số hồ sơ quá hạn.

Công tác kiểm soát TTHC đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (các quy định, quy chế, hướng dẫn...). Tuy nhiên, còn một bộ phận cán bộ, công chức còn mơ hồ, thiếu hiểu biết, hiểu chưa đúng về kiểm soát TTHC dẫn đến trong tham mưu còn lúng túng, chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế khi được Tổ công tác chỉ ra.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, một số đơn vị đã bố trí trụ sở làm việc tại địa điểm mới, tuy nhiên các đơn vị chưa kịp thời đổi tên biển của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kỳ Sơn cũ, phường Dân Chủ, xã Quang Tiến); một số phường, xã chưa niêm yết đầy đủ danh mục TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ” còn thấp, theo quy định đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố phải đạt tối thiểu 50% các TTHC thường xuyên phát sinh giao dịch; đối với cấp xã đạt 100% các TTHC thường xuyên phát sinh giao dịch.

Còn một số cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định.

Các xã: Mông Hóa, Hợp Thành và Độc Lập chưa triển khai lắp đặt trang thiết bị theo mô hình “Một cửa” hiện đại; xã Yên Mông chưa thực hiện ký số văn bản đi trên môi trường mạng.

Chưa thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính đối với 10 đơn vị phường, xã: Phương Lâm, Tân Hòa, Tân Thịnh, Đồng Tiến, Thái Bình, Hữu Nghị, Dân Chủ, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Yên Mông.

Có 06 đơn vị phường, xã chưa triển khai hoặc đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng chưa có hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến (phường Thống Nhất, phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh, xã Mông Hóa, xã Độc Lập, xã Hợp Thành, xã Quang Tiến).

3.3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

Hệ thống văn bản của một số Bộ, ngành Trung ương còn chồng chéo, tính ổn định và đồng bộ chưa cao, quy định nhiều thủ tục gây trở ngại trong quá trình cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

Kinh phí dành cho CCHC còn hạn chế, đặc biệt là kinh phí điều tra xã hội học và kinh phí dành cho mua sắm trang thiết bị của Bộ phận một cửa hiện đại, kinh phí phát tờ rơi, in đĩa CD, tổ chức Hội thi... tuyên truyền CCHC.

b) Nguyên nhân chủ quan

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, phần lớn nội dung công việc đều giao khoán cho chuyên viên trực tiếp tham mưu, báo cáo, thiếu kiểm tra, giám sát nên hiệu quả chưa cao.

Hằng năm, đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, tuy nhiên chưa triển khai mở lớp tập huấn về kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức.

Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nên trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức còn gặp khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tác phong, lối làm việc của một số công chức cơ quan chuyên môn chưa thật sự hiệu quả, thiếu chủ động trong tham mưu giải quyết công việc, nhất là những công việc có tính phức tạp, yêu cầu cần phải trao đổi phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị để thực hiện. Một số công chức cấp xã còn né tránh trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn thì đổ lỗi do phần mềm, do mất điện...

Việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, kết quả đánh giá tổng hợp có 99,98% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết quả này tỷ lệ nghịch với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (trong 6 tháng đầu năm 2020, có 14/277 nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quá hạn; có 32 hồ sơ TTHC trả kết quả quá hạn).

Công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mới thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chưa chủ động trực tiếp đưa dịch vụ công trực tiếp đến từng người dân bằng nhiều hình thức để phát huy tính ưu việt và những lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị cho rằng sử dụng dịch vụ công trực tuyến là nhu cầu của người dân chứ không phải trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; do đó, không thật sự quyết tâm trong thực hiện, là một trở ngại lớn trong nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO, KẾT LUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

a) Thông báo số 7763/TB-VPUBND ngày 28/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh, có 10 nhiệm vụ được giao cho cấp huyện triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành 9/10 nhiệm vụ (trong đó: Có 03 nhiệm vụ có thời hạn, 06 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên); có 01 nhiệm vụ đã triển khai thực hiện nhưng chưa đảm bảo theo quy định: “Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong quản lý điều hành; đặc biệt là áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi”.

Lý do, các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội trật tự đô thị) chưa đăng ký chữ ký số để thực hiện ký số văn bản đi. Ủy ban nhân dân xã Yên Mông chưa thực hiện áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi. Trách nhiệm này thuộc về Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Mông và phòng Văn hóa và Thông tin (chưa triển khai hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc kịp thời).

b) Thông báo số 3992/TB-VPUBND ngày 18/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và 4 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc Công văn số 635/UBND-KSTT ngày 21/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện như sau:

- Về nội dung tất cả hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết đều phải có Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và phải được người giao, nhận ký, ghi rõ họ tên theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã chủ yếu hướng dẫn bằng miệng, chưa sử dụng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa, lãnh đạo phụ trách Bộ phận một cửa thành phố và các phường, xã.

- Nội dung niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, hiện tại có 12 phường, xã chưa đăng tải TTHC trên Trang thông tin điện tử (các phường: Kỳ Sơn, Thịnh Lang, Phương Lâm, Thái Bình, Dân Chủ; các xã: Độc Lập, Quang Tiến, Yên Mông, Hòa Bình, Thịnh Minh, Mông Hóa, Hợp Thành); có 05 phường, xã đã đăng tải nhưng còn thiếu (các phường: Tân Thịnh, Đồng Tiến, Tân Hòa, Hữu Nghị; xã Sủ Ngòi). Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

- Việc phối hợp với Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật hiện hành. Đã triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố nhưng chưa phát sinh hồ sơ. Nguyên nhân, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng tiện ích qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, việc tham mưu triển khai thực hiện còn chậm. Trách nhiệm này thuộc về Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

c) Về Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020”. Trong đó có nội dung chủ động triển khai xây dựng sáng kiến trong cải cách hành chính của đơn vị và lựa chọn các sáng kiến xuất sắc nhất của tập thể, cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, chưa có sáng kiến hoặc giải pháp nào được công nhận. Trách nhiệm này thuộc về phòng Kinh tế, cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến thành phố Hòa Bình.

d) Công văn số 2272/VPUBND-PVHCC ngày 19/4/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nội dung: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án triển khai và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả địa phương mình (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã) trước ngày 10/5/2019 và tổ chức triển khai thực hiện xong trước tháng 6/2019. Đến nay, mới thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (tỷ lệ còn thấp, đạt 3,98%/tổng chỉ tiêu được giao là 50% các TTHC thường xuyên phát sinh giao dịch). Trách nhiệm này thuộc về Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao

Trong 06 tháng đầu năm 2020, số nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao có thời hạn là 277 nhiệm vụ. Trong đó, số nhiệm vụ đã đến hạn giải quyết nhưng chưa hoàn thành và số nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá thời hạn là 14 nhiệm vụ, chiếm 5,05%. Trong đó, phòng Quản lý đô thị có 03 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn; phòng Tài nguyên và môi trường có 03 nhiệm vụ hoàn thành quá thời hạn và 05 nhiệm vụ đã hết hạn nhưng chưa hoàn thành; Trung tâm phát triển quỹ đất có 02 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn và 01 nhiệm vụ đã hết hạn nhưng chưa hoàn thành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Đối với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố năm 2020 và những nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 7763/TB-VPUBND ngày 28/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo số 3992/TB-VPUBND ngày 18/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 635/UBND-KSTT ngày 21/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh; Thông báo số 38/TB-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch.

Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chưa thực hiện tại phần kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nêu trên.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong quản lý điều hành; đặc biệt là việc áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi. Tham mưu tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Hoàn thành xong trong quý III, năm 2020.

3. Văn phòng HĐND và UBND

Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo theo quy định; hoàn thành việc lắp đặt trang, thiết bị tại Bộ phận một cửa hiện đại đối với các xã còn lại trên địa bàn đảm bảo đồng bộ. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát công chức, viên chức thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC theo quy định; đôn đốc không để phát sinh hồ sơ TTHC quá hạn.

4. Phòng Nội vụ

Tham mưu tổ chức kiểm tra công tác CCHC, công chức, công vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu hoặc gây phiền hà đối với tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính.

5. Phòng Kinh tế

Tham mưu đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2020. Áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các phường, xã. Đôn đốc các tập thể cá nhân tìm kiếm sáng kiến CCHC, đạt từ 3 sáng kiến trở lên trong năm.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trong nhà trường để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong gia đình, đến người thân, khu dân cư, cộng đồng về lợi ích và tính ưu việt khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phốkhẩn trương rà soát, báo cáo, kiến nghị cụ thể về vướng mắc phát sinh đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, đúng quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020./.

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis