vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2021
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Tổng kết phong trào thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Công văn số 833/SNV-TĐKT ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo tổng kết phong trào Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020;

Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình báo cáo tổng kết phong trào Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phát động phong trào thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 1056/KH-UBND ngày 14/7/2016 về phát động phong trào thi đua Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ trên địa bàn thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 866/UBND-NV ngày 17/7/2016 về phát động phong trào thi đua Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ trên địa bàn thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020; Tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua vàký giao ước thi đua giữa các khối thiđua của thành phố.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản phát động phong trào thi đua và tổ chức sơ kết thi đua gắn với việc tổng kết công tác cải cách hành chính năm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở. Nội dung và hình thức thực hiện phong phú, thiết thực, không phô trương, phù hợp sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Việc thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp, các địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

          2. Kết quả tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020”

          2.1. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ

Trong 5 năm qua (2016 - 2020) công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả theo các nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của thành phố. Mức độ thực hiện khá đồng đều ở 6 nhiệm vụ, kết quả cụ thể như sau:

  1. a)Cải cách thể chế

Bám sát Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường, xã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên, hệ thống thể chế hành chính đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đã tiến hành rà soát 58 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết (huyện Kỳ Sơn (cũ) 25 văn bản, thành phố (cũ) 33 văn bản). Kết quả rà soát, số văn bản còn hiệu lực là 44 văn bản; số văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ là 08 văn bản.

b) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả tích cực, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, không còn phù hợp gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại trụ sở làm việc, bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân cấp xã và trên Trang thông tin điện tử. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong 5 năm đã có 56 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa theo quy định (huyện Kỳ Sơn (cũ) 15 thủ tục hành chính, thành phố (cũ) 51 thủ tục hành chính. Niêm yết đầy đủ 253 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử. 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tiếp tục được duy trì tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của thành phố và các đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của thành phố và của các phường, xã được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã đầu tư, xây dựng, nâng cấp Bộ phận một cửa hiện đại đối với 16 đơn vị phường, xã (huyện Kỳ Sơn cũ 3/6 đơn vị, thành phố 13/13 đơn vị). Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp: Trên địa bàn thành phố năm 2018 đạt 90,23% tăng 2,53% so với năm 2017 (năm 2017 là 87,70%; năm 2016 là 78,62%). Trung bình giai đoạn 2016 - 2019, đạt 85,51%. Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (cũ) năm 2018 đạt 93 % tăng 3% so với năm 2017 (năm 2017 là 90%; năm 2016 là 88 %). Trung bình giai đoạn 2016 - 2019, đạt 90,3%.

c) Cải cách tổ chức bộ máy

Tổ chức, bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện hiện nay, thường xuyênkhắc phục những chồng chéo, bất hợp lý hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Uỷ ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Đội trật tự đô thị thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học: Huyện Kỳ Sơn (cũ) đã sáp nhập 18 trường học (9 trường tiểu học, 9 trường THCS) thành 9 trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Thành phố (cũ) đã sáp nhập 22 trường học (11 trường tiểu học, 11 trường THCS) thành 11 trường Tiểu học và Trung học cơ sở. (giảm 20 trường)

- Việc triển khai sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố được thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể, huyện Kỳ Sơn (cũ) đã tiến hành sáp nhập 89 xóm, tổ dân phố thành 59 xóm, tổ dân phố (48 xóm, 11 tổ dân phố). Thành phố Hòa Bình (cũ) đã tiến hành sáp nhập 252 xóm, tổ dân phố thành 155 xóm, tổ dân phố (33 xóm, 122 tổ dân phố). Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hoà Bình (mới) có 214 xóm, tổ dân phố (81 xóm, 133 tổ dân phố); (giảm được 127 xóm, tổ dân phố).

- Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình đã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng theo Nghị quyết của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Sau khi thực hiện sắp xếp, thành phố Hòa Bình (cũ) có 13 phường, xã (giảm 3 ĐVHC cấp xã; huyện Kỳ Sơn (cũ) có 6 phường, xã (giảm 4 ĐVHC cấp xã). Hiện nay toàn thành phố có 19 phường, xã (10 phường và 09 xã).

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm đảm bảo chất lượng, sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, giải quyết, hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính không quá một lần...

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2015 đến năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã tinh giản được 80/201 trường hợp, đạt 39,8%; Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (cũ) đã tinh giản được 86/120 trường hợp, đạt 71,67%.

e) Cải cách tài chính công

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ,các cơ quan, đơn vị đã chủ động, rà soát, sửa đổi, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công để thực hiện việc quản lý, thu, chi ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo công khai dân chủ, tăng trách nhiệm và chủ động trong công việc quản lý sử dụng kinh phí.

Số lượng các cơ quan chuyên môn thực hiện tự chủ theo Nghị định 130/2005/ NĐ-CP là 13 cơ quan.Các cơ quan chuyên môn khi thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đã chủ động xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng các quy định về tài chính.

g) Hiện đại hóa hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số góp phần rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, bước đầu thực hiện chính quyền điện tử của thành phố. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp. Áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 vào hoạt động vào các cơ quan hành chính Nhà nước thành phố và các phường, xã. Năm 2019, UBND thành phố (cũ) và UBND huyện Kỳ Sơn (cũ) đã chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 13 cơ quan chuyên môn, 10 đơn vị cấp xã (4 đơn vị cấp xã thuộc thành phố và 6 đơn vị cấp xã thuộc huyện Kỳ Sơn).

          2.2. Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện phong trào thi đua

   Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng tại các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Phong trào thi đua đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia sôi nổi.Một số đơn vị, địa phương đã có nhiều ý tưởng, mô hình cải cách hành chính được cụ thể hoá và áp dụng vào thực tiễn.Nhiều cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.3. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua của thành phố đã được đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông, Trang Thông tin điện tử của thành phố, phòng Văn hóa & Thông tin, Uỷ ban nhân dân các phường, xã tích cực tuyên truyền về cải cách hành chính. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố để tuyên truyền, quán triệt, giới thiệu, chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, tờ rơi…, tập huấn thông qua việc mở các lớp, các hội nghị, phóng sự, toạ đàm, phát thanh, truyền hình về cải cách hành chính hàng năm; đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là qua hệ thống truyền thanh các phường, xã và xóm, tổ dân phố...

Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức lồng ghép tuyên truyền về cải cách hành chính cho trên 90 cán bộ phụ nữ. Nội dung tuyên truyền gồm: Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Qua đó, giúp cán bộ phụ nữ các cấp tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhất là việc tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố, hệ thống loa phát thanh cấp xã và các xóm, tổ dân phố đã tích cực đưa tin về các điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính với tin, bài có sức lan tỏa sâu rộng.

2.4. Việc đánh giá, sơ tổng kết phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đều tổ chức sơ kết phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Ngoài ra, phong trào thi đua cũng được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Qua quá trình thực hiện, đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều gương điển hình, các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong việc cải cách hành chính. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong 5 năm đã có 33 lượt tập thể, 47 lượt cá nhân được khen thưởng, trong đó: huyện Kỳ Sơn (cũ) 27 tập thể, 37 cá nhân; thành phố Hòa Bình 6 tập thể, 10 cá nhân.  

          2.5. Các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua

          Tiêu biểu trong các phong trào thi đua là các phòng Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; các phường, xã: phường Kỳ Sơn, phường Phương Lâm, phường Đồng Tiến, phường Tân Thịnh, phường Hữu Nghị và xã Quang Tiến, xã Thịnh Minh. Các mô hình “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các trường học” của ngành Giáo dục và Đào tạo; mô hình “Thành lập tổng đài hành chính công” của Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Những kết quả tích cực đã đạt được

   Công tác cải cách hành chính có sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo động lực để phong trào thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2016-2020 diễn ra khắp các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố. Phong trào thi đua đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia.Một số đơn vị, địa phương đã có nhiều ý tưởng, mô hình cải cách hành chính được cụ thể hoá và áp dụng vào thực tiễn.Nhiều cơ quan, đơn vị đã có biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   Kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố được nâng lên rõ rệt: Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, triển khai có hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố đã được các cơ quan, đơn vị thể chế kịp thời, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác kiểm tra cải cách hành chính đã được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả rõ rệt, số đơn vị cấp xã được kiểm tra trong 5 năm đạt 100%. Việc rà soát để kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì hoạt động có hiệu quả.

   2. Những hạn chế và nguyên nhân

          2.1. Hạn chế

- Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ đạt được còn thấp.

- Sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và cơ sở nhiều lúc chưa được kịp thời, chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng, chế độ thông tin báo cáo từ cơ sở còn chậm.

- Việc tinh giản biên chế còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Chưa thực sự phát huy được tính năng, hiệu quả của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Trang thông tin điện tử để tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí.

- Công tác giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức đã có bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 1,32%. Chưa thực hiện được toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Bộ phận một cửa các cấp, tạo bước đột phá mới trong cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí cho người dân.

2.2. Nguyên nhân

- Về thực hiện tinh giản biên chế toàn thành phố chưa đạt so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Phần lớn số chỉ tiêu được giao thuộc về phòng Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung rà roát những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế của ngành, bám sát chỉ tiêu được giao để thực hiện. Tuy nhiên kết quả thực hiện mới dừng ở nhóm độ tuổi, gần tuổi nghỉ hưu, số đối tượng dôi dư do sắp xếp bộ máy phải tinh giản chưa đạt.

- Về giải pháp tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức: Do định mức chi khác cho cán bộ, công chức của thành phố còn thấp nên kinh phí tiết kiệm hằng năm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức chưa đạt chỉ tiêu.

- Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa được thực hiện đồng bộ từ việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cách thức tuyên truyền (đưa dịch vụ công đến từng người dân) để tạo sức lan tỏa và sự tham gia vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia thực hiện nên số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chưa cao.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa thành thạo với các phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thực hiện giao dịch hành chính. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp để quản trị, vận hành hệ thống thông tin; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

          3. Những bài học kinh nghiệm

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; lấy kết quả cải cách hành chính làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

2. Tăng cường tổ chức quán triệt, đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ, trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; lĩnh vực công tác được giao trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ.

4. Tổ chức phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, xuyên suốt, nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, các chỉ tiêu phải được lượng hóa cụ thể. Phải luôn gắn chặt giữa thi đua với khen thưởng, thành tích thi đua phải được biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng. Tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm và giai đoạn…

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

  1. 1.Phương hướng, nhiệm vụ

Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động có hiệu quả hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”.

          2. Giải pháp thực hiện

2.1. Gắn phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình tổng thể cải cách hành chính và các đề án, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố, của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch CCHC của thành phố và các kế hoạch chuyên đề về CCHC.

2.2. Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, đặc biệt là các văn bản quy định về cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường rà soát kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các Văn bản Quy phạm pháp luật từ thành phố đến phường, xã đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản Quy phạm pháp luật.

2.3. Thi đua trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2.4. Thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đề xuất các biện pháp, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ.

2.5. Thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết TTHC để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi giao dịch; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2.6. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch; thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu hàng năm các đơn vị trên địa bàn thành phố có tiết kiệm tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

2.7. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính trong thực thi công vụ; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua; Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt kế hoạch công tác CCHC thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

2.8. Gắn thi đua, khen thưởng vào việc phát hiện, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vi phạm luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vi phạm các quy định những điều cán bộ, công chức không được làm, nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ công, chức và văn hóa nơi công sở./.

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis