vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2021
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

1. Những mặt đạt được

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 29-KH/TH.U ngày 07/7/2016 của Thành ủy Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành sau:

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019 (các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành 40/40 nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch); Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 về ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 31/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2019; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 31/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 31/01/2019 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 12/4/2019 về thực hiện Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 28/3/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 26/8/2019 về tập huấn và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 22/7/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

- Để đánh giá một cách khách quan về kết quả thực hiện công tác CCHC, đồng thời đo lường được mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1468/KH-UBND ngày 01/7/2019 về điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã năm 2019. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2019 đạt 93,05%, tăng 2,82% so với năm 2018 (năm 2018 đạt 90,23%; năm 2017 đạt 87,70%).

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 926/KH-UBND ngày 07/05/2019 về kiểm tra công tác CCHC và công chức, công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 về kiện toàn Tổ công tác kiểm tra công tác CCHC và công chức công vụ. Đã tiến hành kiểm tra 13/13 cơ quan chuyên môn và 15/15 Ủy ban nhân dân phường, xã.

- Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Trang thông tin điện tử thành phố đã xây dựng được 10 tin bài nội dung về các hoạt động, chương trình, cách làm hay, mô hình mới trong công tác cải cách hành chính; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã phát thanh 11 chuyên mục, sản xuất 37 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về CCHC; phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-PGD&ĐT ngày 05/4/2019 về tuyên truyền CCHC ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2019; Kế hoạch số 176/KH-PGD&ĐT ngày 29/3/2019 về tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho học sinh cấp Trung học cơ sở năm 2019.

- Việc xác định chỉ số CCHC cũng đã được Uỷ ban nhân dân thành phố chấm điểm, xác định đúng quy trình, đảm bảo khách quan,công khai, minh bạch.

- Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố, kết quả được công bố tại Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. Cụ thể:

+ Phường Hữu Nghị xếp thứ nhất, đạt 91,3/100 điểm.

+ Phường Tân Hòa xếp thứ hai, đạt 90,26/100 điểm.

+ Phường Chăm Mát xếp thứ 15/15, đạt 74,67/100 điểm.

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ), kết quả được công bố tại Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn. Cụ thể:

+ Thị trấn Kỳ Sơn xếp thứ nhất, đạt 93/100 điểm.

+ Xã Hợp Thịnh xếp thứ hai, đạt 92,5/100 điểm.

+ Xã Mông Hóa xếp thứ 10/10, đạt 79,5/100 điểm.

- Năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường, xã.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố, được công bố tại Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình: Khối các cơ quan chuyên môn có 04 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 30,77%; 09 cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 69,23%; khối các đơn vị sự nghiệp có 01 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20%; 03 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 60%; có 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20%; khối Ủy ban nhân dân các phường, xã có 03 phường, xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20%; 12 phường, xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80%.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ) được công bố tại Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn: Khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có 09 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 47,36%; 10 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 52,63%; khối Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 04 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 40%; 06 xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 60%.

- Việc gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

1.2. Cải cách thể chế

Bám sát Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường, xã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã rà soát 05 văn bản QPPL; thực hiện hệ thống hóa 58 văn bản QPPL trong kỳ 2014 - 2018.

1.3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

a) Cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được các cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo và thực hiện tích cực. Ủy ban nhân dân thành phố đãban hành Kế hoạch số 697/KH-UBND ngày 08/4/2019 về việc kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố năm 2019. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, từng bước bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành Công văn số 1153/UBND-VP ngày 25/5/2018 về rà soát, xây dựng hoàn chỉnh bộ TTHC theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh để tiến hành cập nhật vào phần mềm điện tử, thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC có51 TTHC được đề xuất đơn giản hóa theo quy định.

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các phường, xã kịp thời niêm yết công khai đầy đủ nội dung các TTHC bằng hai hình thức là bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên Trang thông tin điện tử của thành phố và tại các xã, phường. Kịp thời cập nhật các nội dung TTHC mới ban hành; các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; các TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo công khai chính xác, rõ ràng, đầy đủ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các phường, xã, góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trong thành phố. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã đã triển khai thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Năm 2019, đã đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông tiến hành cài đặt phần mềm một cửa điện tử dùng chung; đã triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đối với 15 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố và 03 xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũ (xã Hợp Thịnh, xã Phúc Tiến và thị trấn Kỳ Sơn).

- Kết quả giải quyết TTHC năm 2019 trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận là 30.893 hồ sơ. Trong đó:

+ Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn là 30.378 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,33%;

+ Số hồ sơ quá hạn là 345 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,12%.

+ Số hồ sơ đang giải quyết 170 hồ sơ.

- Công an thành phố đã có nhiều giải pháp mới trong thực hiện giải quyết TTHC cho người dân: Thành lập các tổ xuống cơ sở tại các phường, xã thu, cấp đổi, đính chính, thay đổi thông tin địa giới hành chính theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 10.485 hộ gia đình; trực tiếp cấp lưu động chứng minh thư nhân dân tại các phường, xã cho 931 người, cấp lưu động tại bệnh viện, tại gia đình có người ốm đau đối với 18 trường hợp; phối hợp với bệnh viện chuyển phát nhanh và trả kết quả tại nhà cho 17 trường hợp. Bên cạnh đó, đã tổ chức tiếp nhận, hoàn thiện và trả hồ sơ TTHC tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy; thực hiện trả trước thời hạn theo yêu cầu của người dân đối với 386 hồ sơ hộ khẩu và 75 chứng minh thư nhân dân.

- Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc đã có nhiều đổi mới trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đã trang bị hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho việc nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thuế đáp ứng cho việc tiếp nhận các hồ sơ TTHC của người nộp thuế. Thường xuyên tuyên truyền các thông tin về chính sách, pháp luật thuế mới thông qua các buổi tập huấn, đối thoại trực tiếp, các hệ thống thông tin truyền thông. Qua đó, người nộp thuế đã thuận tiện trong việc giao dịch với cơ quan thuế bằng điện tử như nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế phát sinh bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạn mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Năm 2019, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận là 30.594 hồ sơ, đã giải quyết sớm và đúng hạn 30.520 hồ sơ, có 74 hồ sơ chưa đến hạn phải giải quyết.

* Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đã ban hành Công văn số 349/UBND-NV ngày 27/02/2019 về đánh giá mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị năm 2019.

- Các phòng chuyên môn của thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 33 hồ sơ qua mạng (dịch vụ công mức độ 3). Trong đó, phòng Nội vụ đã thực hiện 16 hồ sơ; phòng Tư pháp đã thực hiện 13 hồ sơ; phòng Giáo dục và Đào tạo 02 hồ sơ; phòng Tài chính - Kế hoạch 02 hồ sơ.

- Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết 534 hồ sơ qua mạng.Trong đó, phường Đồng Tiến đã thực hiện 199 hồ sơ; phường Hữu Nghị 81 hồ sơ; xã Hòa Bình 57 hồ sơ.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

+ Địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử thành phố Hòa Bình tại địa chỉ: https://ubndtp.hoabinh.gov.vn. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

+ Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Đội trật tự đô thị thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học: Trường Tiểu học Hòa Bình và Trung học cơ sở Hòa Bình thành trường TH&THCS Hòa Bình; trường Tiểu học Cù Chính Lan và Trung học cơ sở Cù Chính Lan thành trường TH&THCS Cù Chính Lan; trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thành trường TH&THCS Võ Thị Sáu.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng Nghị quyết của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Sau khi thực hiện sắp xếp, thành phố Hòa Bình có 19 phường, xã (10 phường và 09 xã).

+ Đã hoàn thành việc sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn: Sau khi thực hiện sắp xếp, trên địa bàn thành phố Hoà Bình có 214 xóm, tổ dân phố, giảm được 97 xóm, tổ dân phố.

- Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ Đề án thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh; ngày 19/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức     

- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm đảm bảo chất lượng, sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

- Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, giải quyết, hướng dẫn hồ sơ TTHC không quá một lần...

- Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019 theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2015 đến năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã tinh giản được 80/201 trường hợp, đạt 39,8%; Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (cũ) đã tinh giản được 86/120 trường hợp, đạt 71,67%.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức được thực hiện hằng tháng và có thông báo công khai kết quả đến từng cán bộ, công chức theo quy định.

1.6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, rà soát, sửa đổi, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công để thực hiện việc quản lý, thu, chi ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo công khai dân chủ, tăng trách nhiệm và chủ động trong việc quản lý sử dụng kinh phí.

- Số lượng các cơ quan chuyên môn thực hiện tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP là 13 cơ quan. Các cơ quan chuyên môn khi thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đã chủ động xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng các quy định về tài chính.

- Năm 2019, kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

+ Kinh phí quản lý hành chính được giao: 119.417 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 78.852 triệu đồng.

+ Số kinh phí thực hiện: 73.522 triệu đồng

+ Số kinh phí tiết kiệm được: 752.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao đạt 0,95%.

1.7. Hiện đại hóa hành chính

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- 100% các cơ quan cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã được bàn giao và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân, chữ ký số chuyên dùng của tổ chức để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. Trong đó 9/15 phường, xã đã thực hiện ký số văn bản đi.

- Trang thông tin điện tử thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh cầu nối thông tin giữa chính quyền địa phương với các tổ chức chính trị - xã hội và công dân. Thông tin bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào công việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2019, Trang thông tin điện tử thành phố có gần 1,5 triệu lượt truy cập; đăng tải trên hai trăm tin, bài, ảnh phản ánh những sự kiện trong và ngoài thành phố, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đã tổ chức nhiều đợt tập huấn hướng dẫn thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trực tiếp tại các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 13 cơ quan chuyên môn, 14 đơn vị phường, xã (4 phường, xã thuộc thành phố và 10 xã, thị trấn thuộc huyện Kỳ Sơn cũ).

2. Tồn tại, hạn chế

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1863/UBND-NV ngày 12/8/2019 về việc phát động hội thi tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa có sáng kiến hay giải pháp mới được áp dụng và mang lại hiệu quả trong thực tế.

- Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ đạt được còn thấp.

- Sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và cơ sở nhiều lúc chưa được kịp thời, chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng, chế độ thông tin báo cáo từ cơ sở còn chậm.

- Việc đánh giá công chức, viên chức chưa đúng thực chất, chưa phân loại đúng với mức độ hoàn thành công việc.

- Việc tinh giản biên chế còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

- Ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ chưa cao, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân còn hạn chế.

- Chưa thực sự phát huy được tính năng, hiệu quả của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Trang thông tin điện tử để tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí.

- Công tác giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức đã có bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 1,32%. Chưa thực hiện được toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Bộ phận một cửa, tạo bước đột phá mới trong cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí cho người dân.

- Trong giải quyết hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện được 2 quy trình (in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính) song song để giảm thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí đi lại của người dân.

- Việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ chưa thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị xử lý văn bản trên phần mềm còn chậm; việc sử dụng chữ ký số tại các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã đã có văn bản triển khai, tuy nhiên tỷ lệ văn bản phát hành sử dụng chữ ký số còn thấp. Các đơn vị sự nghiệp mới chỉ có 01 tài khoản đại điện của đơn vị; Ủy ban nhân dân các phường xã mới có tài khoản của Chủ tịch, Phó chủ tịch và văn thư, chưa có tài khoản đến từng công chức nên chưa thực hiện được trao đổi, giải quyết công việc trên phần mềm quản lý văn bản, tại các đơn vị này vẫn phải in giấy để giao việc.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Hệ thống văn bản của một số Bộ, ngành Trung ương còn chồng chéo, tính ổn định và đồng bộ chưa cao, quy định nhiều thủ tục gây trở ngại trong quá trình cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

- Một số TTHC công bố không đảm bảo đầy đủ các yếu tố cấu thành của TTHC như không quy định thời gian giải quyết (thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính), chủ thể thực hiện (lĩnh vực Nội vụ, Tư pháp, người có công) gây khó khăn cho công chức, viên chức trong việc phân tách quy trình, hồ sơ và thẩm quyền giải quyết đối với từng thủ tục để người dân, tổ chức mới có thể thự hiện được.

- Kinh phí dành cho CCHC còn hạn chế, đặc biệt là kinh phí điều tra xã hội học và kinh phí dành cho mua sắm trang thiết bị của Bộ phận một cửa hiện đại.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến CCHC chưa thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp do kinh phí hỗ trợ còn thấp so với nguồn lực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng giải pháp, sáng kiến.

- Về thực hiện tinh giản biên chế toàn thành phố chưa đạt so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Phần lớn số chỉ tiêu được giao thuộc về phòng Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung rà roát những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế của ngành, bám sát chỉ tiêu được giao để thực hiện. Tuy nhiên kết quả thực hiện mới dừng ở nhóm độ tuổi, gần tuổi nghỉ hưu, số đối tượng dôi dư do sắp xếp bộ máy phải tinh giản chưa đạt.

- Về giải pháp tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức: Do định mức chi khác cho cán bộ, công chức của thành phố còn thấp nên kinh phí tiết kiệm hằng năm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức chưa đạt chỉ tiêu.

- Về duy trì áp dụng tiêu chuẩn ISO: Công tác tham mưu chưa kịp thời. Bên cạnh đó, một số đơn vị phường, xã đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO cũ 9001:2008, có nhiều quy trình đã lỗi thời hoặc chưa phù hợp với các quy định mới cần được thay thế, bổ sung.

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Do các cơ quan ngành dọc đang sử dụng phần mềm riêng không tích hợp được với phần mềm một cửa điện tử dùng chung của tỉnh.

- Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa được thực hiện đồng bộ từ việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cách thức tuyên truyền (đưa dịch vụ công đến từng người dân) để tạo sức lan tỏa và sự tham gia vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia thực hiện nên số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chưa cao.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa thành thạo với các phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thực hiện giao dịch hành chính. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp để quản trị, vận hành hệ thống thông tin; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

II. KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2019

Theo kết quả công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019 tại Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Chỉ số CCHC của thành phố Hòa Bình đứng thứ 8/11 huyện, thành phố.

1. Tổng hợp chung về điểm số và thứ hạng qua các năm

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Điểm

số

Thứ

hạng

Điểm

số

Thứ

hạng

Điểm

số

Thứ hạng

Điểm

số

Thứ hạng

Điểm

số

Thứ hạng
86,32 1 80,80 7 83,33 9 84,46 7 83,67 8

So sánh điểm số của các năm cho thấy: Năm 2019, Chỉ số CCHC của thành phố giảm 01 bậc so với năm 2018.

2. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm điểm số, thứ hạng theo từng lĩnh vực và những tiêu chí chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp

Một số nội dung tham mưu không kịp thời, dẫn đến mất điểm Chỉ số CCHC của thành phố, cụ thể như sau:

TT Lĩnh vực giảm điểm Nguyên nhân Trách nhiệm thực hiện
1

Công tác chỉ đạo, điều hành

Đạt 12/14 điểm, nguyên nhân:


Phòng Văn hóa - Thông tin;
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
Văn phòng HĐND và UBND thành phố
UBND phường Đồng Tiến

Trong năm 2019, đã đề xuất 03 giải pháp mới nhưng chưa thực hiện được:

- In khoảng 15.000 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4.

- Xây dựng các Video clip hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận một cửa thành phố.

- In thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào mặt sau của phiếu tiếp nhận và trả kết quả.
- Thực hiện tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến từng người dân trên địa bàn

2 Cải cách thủ tục hành chính Đạt 11,96/12 điểm, nguyên nhân:
- Tỷ lệ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết đúng hẹn trong năm đạt 98,33% (có 345 hồ sơ quá hạn), bị trừ 0,04 điểm Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã
3 Cải cách tổ chức bộ máy Đạt 4,56/5 điểm, nguyên nhân: Phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ tiêu của ngành   phải thực hiện tinh giản chưa đạt)
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt 56,9% tổng chỉ tiêu được giao (bị trừ 0,86 điểm)
4 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Đạt 10,75/11 điểm, nguyên nhân: Phường Hữu Nghị; phường Tân Thịnh; phường Thịnh Lang; xã Hòa Bình; xã Dân Chủ; xã Sủ Ngòi
Tiêu chí: Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) đạt 95,92% (bị trừ 0,04 điểm)
5 Cải cách tài chính công Đạt 3,73/5 điểm, nguyên nhân:
Tiêu chí tỷ lệ kinh phí tự chủ tiết kiệm được so với tổng kinh phí thực hiện tự chủ được giao đạt 0,95% (bị trừ 1,27 điểm) Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Áp dụng và duy trì hệ thống TCVN ISO Đạt 5/6 điểm, nguyên nhân:
- Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng năm 2019 chậm so với yêu cầu trước ngày 30/10 hằng năm (ban hành ngày 14/11/2019).
- Hồ sơ đánh giá nội bộ chưa đảm bảo: Thiếu hồ sơ duy trì HTQLCL bao gồm Sổ theo dõi các tài liệu bên ngoài, sổ theo dõi các vấn đề không phù hợp…
Phòng Kinh tế
7 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Đạt 7,34/10 điểm, nguyên nhân:

Phòng Văn hóa - Thông tin

Điểm nhóm tiêu chí đánh giá kết quả chính quyền điện tử đạt 50,88/70 điểm
8 Điểm điều tra xã hội học Đạt 25,75/34 điểm, giảm so với năm 2018 là 1,44 điểm. Các cơ quan, đơn vị

3. Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2020 và những năm tiếp theo

3.1. Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các nguyên nhân giảm điểm nêu trên, giao phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm trong Chỉ số cải cách hành chính thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

3.2. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC.

3.3. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

3.4. Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với những thủ tục đơn giản, phát sinh nhiều giao dịch; đồng thời triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính theo quy định.

3.5. Tăng cường nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, nhất là trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng Y tế, Giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút đầu tư để cải thiện Chỉ số đánh giá tác động của CCHC trên địa bàn thành phố (điểm số qua điều tra xã hội học).

3.6. Để công tác CCHC thực sự có hiệu quả, đòi hỏi có sự tham gia, vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp. Do đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.


III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình xác định phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 29-KH/TH.U ngày 07/7/2016 của Thành ủy Hòa Bình về đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công chức, công vụ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2020. Kế hoạch gồm 40 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực CCHC, được giao cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh, giáo viên khối Trung học phổ thông để tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong trường học, kết hợp với phong trào Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4. Thực hiện ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong quản lý, điều hành, xử lý công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ lọt thông tin.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính và việc thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu hoặc gây phiền hà đối với tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, nhất là ở cấp cơ sở.

6. Thực hiện đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án tinh giản biên chế tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015- 2021 và kế hoạch tinh giản biên chế thành phố Hòa Bình năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% các phường, xã.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của thành phố Hòa Bình./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis